Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Świeciu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-01-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Tarkowska, adres poczty elektronicznej rzecznik-swiecie@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 752 52 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 153 w Świeciu.

Wstęp do budynku możliwy jest wejściem głównym od strony ulicy Wojska Polskiego. Wejście jest na jednym poziomie z chodnikiem. Po prawej stronie znajduję się stanowisko kierowania, gdzie wydawane są przepustki. Stanowisko oddziela od interesanta szyba a komunikacja głosowa odbywa się poprzez otwierane okienko i interkom umieszczony na wysokości 155 centymetrów. Okienko uchylne znajduję się na wysokości umożliwiającej komunikacje głosową osobie poruszającej się na wózku. Personel stanowiska kierowania nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny na wysokości 140 centymetrów. Możesz z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni przy stanowisku kierowania i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkami z kodem szyfrowym, przez które nie może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Interesanci mogą być również obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem, na parkingu od Wojska Polskiego wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla interesantów, jednak nie są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Jednostki podległe Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu

Komisariat Policji w Nowem, telefon 47 752 51 10, ulica Bydgoska 39, 86-170 Nowe
Posterunek Policji w Osiu, telefon 47 752 58 12, ulica Dworcowa 11, 86-150 Osie
Posterunek Policji w Pruszczu, telefon 47 752 59 12, ulica Główna 33, 86-120 Pruszcz
Posterunek Policji w Dragaczu, telefon 47 752 56 12, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz
Posterunek Policji w Bukowcu, telefon 47 752 54 12, ulica Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

Dostępność architektoniczna jednostek podległych

Brak miejsc parkingowych dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.
Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do głównego wejścia prowadzą schody (wyjątkiem jest Posterunek Policji w Dragaczu gdzie wejście jest na jednym poziomie z chodnikiem).
W budynkach nie ma windy.
Interesanci mogą być również obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku.
Toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

 

 

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rzecznik prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Krauza
do góry