Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Świeciu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych przez Wydziały i Zespoły KPP w Świeciu. 

KPP Świecie zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia. 

 

Wydział Prewencji KPP Świecie:

1. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu.
2. Książka kontroli osób zatrzymanych.
3. Książka pobierania i wydawania broni.
4. Rejestry notatników służbowych.
5. Rejestr wokand.
6. Ewidencja mandatów karnych.
7. Rejestr druków PRD 5.
8. Rejestr praw jazdy i funduszy gwarancyjnych.
9. Rejestr dowodów rejestracyjnych.
10. Książka doręczeń wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.
11. Rejestr stawiennictwa w związku z orzeczonym przez sąd wyrokiem zakazu wstępu na imprezy masowe.
12. Książka nadzoru nad służbą KPP w Świeciu.
13. Teczka zagadnieniowa Zespół ds. kibiców.
14. Rejestr osób poszukiwanych – poszukiwania opiekuńcze.
15. Dziennik korespondencyjny – Zespół ds. nieletnich.
16. Rejestr osób zobowiązanych do opuszczenia terytorium RP i wydanych w tych sprawach decyzji.
17. Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowym.
18. Książka służby w obchodach.
19. Rejestr Niebieskich Kart.
20. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań trzeźwości.
21. Książka dyspozytora.
22. Książka wydawania broni.
23. Ksiązka ewidencji kluczy.
24. Rejestr przychodów i rozchodów pakietów do pobierania próbek krwi prowadzony przez Dyżurnego KPP.
25. Rejestr osób dobrowolnego poddania się badania na zawartość alkoholu.
26. Rejestr pobrania i zdania radiotelefonów.
27. Rejestr badań lekarskich.
28. Rejestr pojazdów zabezpieczonych na terenie KPP Świecie.
29. Rejestr ewidencji telegramów.
30. Rejestr zdania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

Wydział Kryminalny KPP Świecie: 

1. Rejestr śledztw i dochodzeń.
2. Rejestr postępowań sprawdzających.
3. Rejestr poszukiwanych osób - operacyjnie.
4. Dziennik telegramów wchodzących.
5. Dziennik telegramów wychodzących.
6. Rejestr nakazów doprowadzenia.
7. Dziennik podawczy do Prokuratury i Sądu Rejonowego.
8. Rejestr zdjęć wykonywanych przez Zespół Techniki Kryminalistycznej.
9. Rejestr przechowywania dowodów rzeczowych.
10. Książka wyjazdów na zdarzenia techników kryminalistyki.
11. Książka dozoru.
12. Rejestr osób poszukiwanych.
13. Rejestr osób zaginionych.
14. Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków KPP.
15. Rejestr skarg i wniosków KPP. 

Wydział Ruchu Drogowego KPP Świecie:

1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych , praw jazdy.
2. Rejestr kart Prd 5.
3. Rejestr zdarzeń drogowych.
4. Rejestr kart Prd 5 z posterunków podległych KPP Świecie.
5. Rejestr kolizji i wypadków na A1.
6. Rejestr informacji dot. wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy w ruchu drogowym.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP Świecie:

1. Dziennik korespondencyjny.
2. Dziennik podawczy.
3. Skorowidz.
4. Ewidencja wyjść w godz. pracy.
5. Książki doręczeń przesyłek miejscowych.
6. Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek.
7. Rejestr przepisów KPP.
8. Dziennik przepisów KWP i KGP.
9. Dziennik ewidencji telegramów.
10. Dziennik ewidencji dowodów rejestracyjnych, zarejestrowanych w placówce poczty specjalnej KPP.
11. Rejestr decyzji K-dta KPP w sprawie kierowania na badania psychologiczne i lekarskie.
12. Zeszyt odpraw służbowych i narad.
13. Rejestr ampułek krwi.
14. Zeszyt wezwań do sądu.
15. Rejestr delegacji służbowych.
16. Rejestr znalezionych dokumentów.
17. Rejestr wyroków sądowych.
18. Rejestr wyjazdów służbowych poza powiat.
19. Rejestr spisów akt przekazanych.
20. Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „BC”.
21. Rejestr udostępniania akt ze składnicy akt.
22. Rejestr akt brakowania dokumentacji kat. „B”.
23. Rejestr akt zagubionych.
24. Rejestr spisów akt przekazanych kat. „A”.
25. Inwentarz akt. 

Zespół Ogólny KPP Świecie:

1. Rejestr skierowań na badania lekarskie.
2. Rejestr ewidencji przewinień funkcjonariuszy.
3. Książka ewidencji pieczęci i stempli.
4. Ewidencja wydanych legitymacji pracownikom cywilnym.
5. Ewidencja wydanych rozkazów i komunikatów.
6. Ewidencja urlopów wypoczynkowych i dodatkowych funkcjonariusz.
7. Ewidencja urlopów wypoczynkowych pracowników cywilnych.
8. Ewidencja czasu pracy pracowników cywilnych.
9. Ewidencja - listy obecności.

Zespół ds. Łączności i Informatyki KPP Świecie:

 1. Rejestr usuniętych rekordów z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
2. Dziennik korespondencyjny.
3. Rejestr sporządzonych wydruków z systemów policyjnych
4. Ewidencja wydanych materiałów.
5. Ewidencja sprzętu wydanego pracownikom do użytku.
6. Ewidencje wydanych Osobistych Identyfikatorów Cyfrowych i Kart Mikroprocesorowych.
7. Ewidencja osób uprawnionych do lokalnych i centralnych systemów informatycznych.
8. Ewidencja uprawnień operatorów systemów niejawnych.
9. Ewidencja osób uprawnionych do pracy w systemie ODN.
10. Ewidencja osób uprawnionych do korzystania z rejestratora rozmów telefonicznych i radiowych.
11. Ewidencja osób uprawnionych do korzystania z systemu monitoringu.
12. Ewidencja sprzętu łączności i informatyki.
13. Ewidencja licencji i oprogramowania.
14. Dziennik szkoleń.
 

Zespół Administracyjno - Gospodarczy KPP Świecie:

1. Księga ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego KPP w Świeciu.
2. Książka ewidencji wypadków i kolizji służbowego sprzętu transportowego.
3. Ewidencja pomocnicza sprzętu MPiS.
4. Ewidencja pomocnicza sprzętu warsztatowego.
5. Ewidencja pomocnicza materiałów pędnych i smarów.
6. Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów.
7. Ewidencja dokumentów przychodowo – rozchodowych.
8. Rejestr skierowań na badania specjalistyczne kierowców.
9. Rejestr wydanych zaświadczeń upoważniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
10. Ewidencja pomocnicza sprzętu kwaterunkowego.
11. Ewidencja pomocnicza sprzętu techniki policyjnej.
12. Ewidencja pomocnicza sprzętu gospodarczego.
13. Ewidencja pomocnicza sprzętu kulturalno – oświatowego.
14. Ewidencja pomocnicza sprzętu biurowego.
15. Ewidencja pomocnicza sprzętu żywnościowego.
16. Ewidencja pomocnicza zaopatrzenia mundurowego.
17. Ewidencja pomocnicza sprzętu przeciwpożarowego.
18. Rejestr kartotek mundurowych.
19. Rejestr kartotek pracowników Policji.
20. Kartoteki materiałów biurowych, druków, remontowych i techniki policyjnej.
21. Ewidencja dokumentów przychodowo – rozchodowych.
22. Rejestr szkód KPP w Świeciu.
23. Rejestr darowizn i użyczeń.
24. Ewidencja wpłaconych mandatów karnych gotówkowych.
25. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
26. Ewidencja członków PKZP przy KPP w Świeciu. 

Jednoosobowe stanowisko ds. BHP KPP Świecie:

1. Rejestr wypadków funkcjonariuszy KPP w Świeciu.
2. Rejestr wypadków pracowników KPP w Świeciu.
3. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń BHP i Ppoż.
4. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy.
5. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe.
6. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
7. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

 Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych KPP Świecie:

1.Rejestr informacji publicznej.

Metryczka

Data publikacji : 06.05.2019
Data modyfikacji : 06.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Tarkowska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Krauza
do góry