Ochrona Danych Osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Świeciu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, że:

  •  administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu jest Komendant Powiatowy Policji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 153, 86-100 Świecie, e-mail: komendant-swiecie@bg.policja.gov.pl, telefon: 47 752 52 05, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz lub Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);
  •  inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu jest Magdalena Cieślak; e-mail: iod.kpp-swiecie-nad-wisla@bg.policja.gov.pl , telefon: 47 752 52 05;
  • dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
  • odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
  • dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu;
  • każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;  
  • dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji : 02.03.2020
Data modyfikacji : 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Krauza
do góry