Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

OPŁATY ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie.
Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty przez KWP w Bydgoszczy będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

  •  liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
  •  czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
  • koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne),
  • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji : 08.11.2012
Data modyfikacji : 10.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Tarkowska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Krauza
do góry