Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Świeciu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są:

   1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
         - wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
         - wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
     2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
     3. komendant komisariatu Policji.

Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Komendy Powiatowej Policji w Świeciu  realizuje zadania określone w ustawach. Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Świeciu określają:

  • Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  • Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 19 lipca 2007 r.

Komendanta powiatowego(miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .
Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

  • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
  • w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.09.2008
Data modyfikacji : 10.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Steinke
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Tarkowska
do góry