SC - Wolne stanowiska Służba Cywilna - Komenda Powiatowa Policji w Świeciu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska Służba Cywilna

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent
do spraw: administracyjno-gospodarczych
Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Miejsce wykonywania pracy:

Świecie

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Wojska Polskiego 153
86-100 Świecie

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, wymaga częstych kontaktów telefonicznych jak i osobistych z pracownikami jednostek ościennych, w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy, brak specjalnego dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, praca jednozmianowa w godzinach 7:30-15:30.

ZAKRES ZADAŃ

Obsługiwanie magazynu druków, materiałów biurowych, środków czystości i materiałów gospodarczych KPP w Świeciu
Prowadzenie indywidualnej kartoteki mundurowej w zakresie odzieży ochronnej, środków higieny osobistej oraz wyposażenia specjalnego
Zaopatrywanie policjantów i pracowników w środki higieny ochronnej oraz sporządzanie w tym celu stosownych zapotrzebowań
Prowadzenie ewidencji: sprzętu żywnościowego, sprzętu p.poż., sprzętu i materiałów medycznych, sprzętu techniki biurowej, kulturalno-oświatowej, techniki policyjnej, psów służbowych oraz sprzętu kwaterunkowego
Sporządzanie bieżących wykazów za dojazdy do służby, delegacji, należności równoważnika na wyżywienie psów służbowych
Archiwizowanie i przekazywanie dokumentacji Zespołu Administracyjno-Gospodarczego do Składnicy Akt

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność
Umiejętność obsługi komputera (WORD, EXEL)
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe związane z pracą w jednostkach administracyjnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dokumentów z klauzulą "poufne"

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 19.10.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny
Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 153
86-100 Świecie

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 153, 86-100 Świecie
Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 153, 86-100 Świecie, tel. miejski 47 7525 205
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: ---
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Komplet dokumentów należy złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia i Prezydialnym KPP w Świeciu osobiście lub listownie. Oświadczenia, których wzory udostępniane są na stronie internetowej KPP w Świeciu, należy podpisywać własnoręcznie. Oferty, które nie spełnią wymagań, będą niekompletne lub przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę w dalszej części naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Informacja o kandydatach, którzy przejdą do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego i jednocześnie osób zaproszonych na test wiedzy, zostanie umieszczona na stronie internetowej KPP w Świeciu i tablicy ogłoszeń w jednostce w dniu 21 października 2020 roku. Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi ok. 2800 złotych + dodatek z tytułu wysługi lat.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji : 05.10.2020
Data modyfikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Steinke
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Krauza
do góry